Regulaminem

1. INFORMACJE PRAWNE
Informacje o wydawcy:
Wydawcą niniejszej strony internetowej www.astorecompany.com (zwany dalej „Stroną”) jest ACCOR SA, spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 870 366 459 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek pod numerem RCS NANTERRE 602 036 444, z siedzibą pod adresem 82, rue Henri Farman CS 20077, 92445 ISSY-LES-MOULINEAUX,  Francja, VAT wewnątrzwspólnotowy nr FR 93 602 036 444 (zwana dalej "Accor").

E-mail kontaktowy: ServiceClients.AchatsFrance@accor.com
Telefon : +33 1 61 61 60 60
Dyrektor publikacji: Sébastien Bazin

Informacje dotyczące hostingu:
Za hosting niniejszej witryny internetowej odpowiedzialna jest firma AWS – via Smile OPS : 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine

 

Miejscowym punktem kontaktowym Platformy jest firma: Orbis Kontrakty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000228450 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 PLN (w pełni opłaconym), numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-23-24 („Orbis Kontrakty”) Z lokalnym punktem kontaktowym Platformy można skontaktować się przez e-mail pod adresem Piotr.kobylinski@accor.com lub telefonicznie pod numerem +48 505198105.

Powyższy status Orbis Kontrakty ma następujące konsekwencje:

- Orbis Kontrakty ma prawo udzielić wybranym Dostawcom prawa do korzystania z Platformy w celu prezentacji swoich ofert i sprzedaży swoich Produktów i usług Klientom;

- Orbis Kontrakty może wykonywać, w odniesieniu do Dostawców, wszelkie prawa związane z funkcjonowaniem Platformy w ramach niniejszych OWU, umów zawartych z Dostawcami lub praw przyznanych właścicielowi Platformy zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też, w każdym przypadku, gdy w niniejszych OWU dokonuje się odniesienia do Accor, należy przez to rozumieć zarówno Accor S.A., jak i Orbis Kontrakty, w tym w szczególności obszar potencjalnego wykonywania uprawnień przyznanych Accor lub stosowania i egzekwowania poszczególnych postanowień OWU przez Accor, chyba że dany przepis wyraźnie rozróżnia lub ogranicza jego stosowanie między Accor S.A. a Orbis Kontrakty.

Orbis Kontrakty może podpisać z Dostawcami odrębne umowy ustanawiające zasady dostaw Produktów przez Dostawców oraz współpracę Dostawców z Orbis Kontrakty i Klientami.
 

2. DEFINICJE
W dalszej części przyjmuje się następujące definicje pojęć:
„Wykaz dostawców”: oznacza wykaz, w którym wymienieni są dostawcy, przy każdym z których podano m. in. dane kontaktowe dostawcy, formę kontaktu z dostawcą oraz oferowane przez niego produkty i/lub usługi.
„Klient” oznacza każdego użytkownika, zarówno indywidualnego, jak i firmowego, który w ramach swojej działalności zawodowej (handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej, rolniczej czy też wykonywania wolnego zawodu), który (i) zawarł z Accor standardową umowę i (ii) utworzył konto użytkownika na naszej stronie.
„Konto użytkownika” oznacza zabezpieczoną przestrzeń, do której Klient ma dostęp z użyciem swoich danych logowania (nazwa użytkownika i hasło).
„Standardowa umowa” oznacza umowę zawartą między spółką Accor i Użytkownikiem, aby Użytkownik mógł stać się Klientem i mógł utworzyć Konto użytkownika.
„Karta produktu i/lub usługi” oznacza skróconą kartę, utworzoną przez ACCOR, w której znajdują się dane i opis Produktu lub Usługi (kod produktu, dostawa, nazwa dostawcy, cena, ilość, opakowanie itp.)
„Dostawca” oznacza każde przedsiębiorstwo, które w ramach swojej działalności zawodowej, handlowej lub przemysłowej oferuje między innymi Produkty lub Usługi przedstawione na Stronie i które podpisało z ACCOR` odpowiednią umowę.
„Produkt” oznacza produkt oferowany przez Dostawcę i wybrany przez ACCOR.
„Usługa” oznacza usługę oferowaną przez Dostawcę i wybraną przez ACCOR.

 

3. ZAKRES I CEL

3.1 Zakres
Niniejszy regulamin korzystania (zwany dalej „Regulaminem”) ma zastosowanie do wszystkich osób, które przeglądają lub korzystają z tej Strony („Użytkownicy”).
Dostęp do tej Strony i korzystanie z niej reguluje niniejszy Regulamin. Niniejszy regulamin określa też stosunek umowny wiążący Accor z dowolnym Użytkownikiem.
Regulamin można sprawdzić w dowolnym momencie bezpośrednio na Stronie. Użytkownik może zapisać i edytować Regulamin korzystając ze standardowych funkcji swojej przeglądarki lub komputera. Użytkownik oświadcza, że przeczytał i akceptuje niniejszy Regulamin.
 

3.2 Cel
Accor jest globalnym liderem w szeroko pojętej branży hotelarskiej i oferuje unikalne doświadczenie w niemal 4800 hotelach, kompleksach hotelowych i rezydencjach prywatnych w 100 krajach. W bogatym portfolio grupy, która ma już ponad 50 lat doświadczenia na rynku, znajdują się różnorodne marki, od ekonomicznych po luksusowe.
Aby zapewnić zaopatrzenie obiektom działającym pod swoimi markami, Accor stworzył Centralną Agencję Zakupową, do której mogą także przystąpić niezależne podmioty lub strony trzecie, jeśli sobie tego życzą.
Stron informuje Użytkownika o 6 kategoriach Produktów i Usług oferowanych przez Dostawców współpracujących z Centralną Agencją Zakupową, a są to:
Żywność i napoje
Energia
IT i technologie cyfrowe
Zaopatrzenie operacyjne i wyposażenie
Meble, dekoracje i wyposażenie
Prace remontowo-budowlane i konserwacja

Każdy Użytkownik, który ma takie życzenie może skontaktować się z Accor, jak określono w artykule 4 poniżej, aby zostać Klientem i tym samym:
mieć dostęp do Wykazu Dostawców ze swojego Konta Użytkownika;
mieć dostęp, przez stronę www.astoreshop.com, do oferowanych przez Dostawców Produktów i Usług na warunkach handlowych wynegocjowanych przez Accor z Dostawcami.
 

4. PROCEDURA UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA
Aby mieć dostęp do Wykazu Dostawców i informacji o Produktach i Usługach oferowanych przez Dostawców, Użytkownik musi utworzyć Konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się z Accor na adres e-mail dostępny na Stronie lub telefonicznie pod numerem +33 1 61 61 60 60.
Do utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest zawarcie Standardowej Umowy między Accor i Użytkownikiem, chyba że Użytkownik jest już klientem Centralny Dział Zakupów. W tym ostatnim przypadku Accor przekaże Użytkownikowi nazwę użytkownika i hasło do logowania do Konta Użytkownika. W pozostałych przypadkach Accor prześle Użytkownikowi Standardową Umowę w dowolny sposób, w tym drogą e-mailową.
Po otrzymaniu podpisanej Standardowej Umowy, Accor prześle Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail nazwę użytkownika i hasło umożliwiające zalogowanie do Konta Użytkownika.
Klient oświadcza, że nazwa użytkownika i hasło do Konta Użytkownika są prywatne i ściśle poufne. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i korzystanie z nich.
Z związku z powyższym Klient gwarantuje, że wszelkie informacje przekazane spółce Accor w formularzu rejestracyjnym lub w innej formie, będą pełne i poprawne. Accor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta niekompletnych lub błędnych danych, które uniemożliwią spółce Accor utworzenie Konta Użytkownika dla Klienta.
Klient zobowiązuje się korzystać z konta jedynie na własny użytek.
Klient rozumie, że uznaje się iż wszelkie czynności wykonywane na Stronie z użyciem nazwy użytkownika i hasła są wykonywane przez Klienta i Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku kradzieży nazwy użytkownika i hasła
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, które mogą wyniknąć z udostępnienia jego nazwy użytkownika i hasła stronom trzecim.
Klient zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie firmę Accor, w przypadku gdy jego nazwa użytkownika i hasło zostanie użyte bez jego zgody, zostanie zgubione lub zapomniane oraz  każdorazowo, w przypadku gdy zauważy jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa Strony.
 

5. PRODUKTY I USŁUGI*

5.1 Warunki ogólne
Accor nie sprzedaje Produktów i/lub Usług przedstawionych na Stronie. Strona stanowi jedynie katalog Produktów i/lub Usług oferowanych Użytkownikom przez Dostawców.
Każdy Klient, który chce zamówić Produkty i/lub Usługi od Dostawcy musi skontaktować się bezpośrednio z dostawcą, korzystając między innymi z danych zawartych w Wykazie Dostawców.
Klient rozumie i akceptuje fakt, iż warunki sprzedaży, w tym zasady zamawiania, fakturowania, dokonywania płatności, dostarczania Produktów i/lub Usług, gwarancji i obsługi posprzedażowej odnoszące się do Klienta, są ustalane przez Dostawcę. Część tych informacji jest dostępna dla Klienta w Wykazie Dostawców.
W związku z powyższym Accor nie jest stroną umowy zakupu, zawieranej między Klientem i Dostawcami. Accor nie może być w żadnym razie uznawany za dostawcę, a Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie swoich zobowiązań względem Dostawców.

 

6. ODNOŚNIKI HIPERTEKSTOWE
Tworzenie jakichkolwiek odnośników hipertekstowych prowadzących do Strony bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody spółki Accor SA jest zabronione. Z wnioskiem o zgodę należy zwrócić się do dyrektora publikacji Strony.
Na Stronie mogą być umieszczane linki do innych stron internetowych. Accor nie ma kontroli nad stronami internetowymi należącymi do podmiotów trzecich, dlatego nie jest zobowiązany do zapewnienia dostępności ani treści tych stron. Accor nie ponosi odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub pochodzące ze stron lub źródeł zewnętrznych.
Accor nie ponosi również odpowiedzialności za udowodnione lub domniemane szkody bądź straty wynikające z korzystania lub odwoływania się do treści, towarów lub usług dostępnych na stronach internetowych podmiotów trzecich.
 

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Niniejsza Strona i wszystkie treści Accor są udostępniane w stanie bieżącym i w zależności od dostępności.
Accor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy brak dostępności. ACCOR dokłada wszelkich starań, aby (i) zapewnić dostęp do Strony przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych przez (a) siłę wyższą; (b) dostępność Internetu; (c) czasową niedostępność Strony z przyczyn technicznych związanych z aktualizacją, konserwacją Strony lub innymi problemami technicznymi; oraz (ii) działać kompetentnie i z należytą starannością, dokładając wszelkich starań, aby usunąć problem, o którym jest powiadomiony.
ACCOR może być w związku z tym zmuszony do zawieszenia dostępu do Strony w częściowo lub w całości na krótki czas z przyczyn technicznych, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, iż ACCOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody związane z korzystaniem z Internetu, w tym lecz nie wyłącznie za:
błędne wysłanie i/lub otrzymanie jakichkolwiek danych lub informacji przez Internet;
nieotrzymanie sprzętu lub łącza;
nieprawidłowe działanie Internetu, które uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Strony.

ACCOR w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za:
szkody pośrednie, w tym, lecz nie wyłącznie, utratę zysków, utratę klientów, utratę możliwości itp.;
szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem wykorzystania Strony i Treści Accor (pojęcie to jest zdefiniowane w artykule 8 niniejszego dokumentu);
szkody wynikające z działań Użytkownika, innych Użytkowników lub jakichkolwiek stron trzecich.
Informacje na Stronie należy interpretować jako zalecenia do korzystania z Produktów lub Usług. ACCOR nie udziela żadnej – domyślnej lub bezpośredniej – gwarancji dotyczącej tych informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji. ACCOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, powstałe w wyniku informacji zawartych na tej Stronie.
ACCOR nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wycofania jednego lub większej liczby Produktów lub Usług z katalogu Dostawcy z dowolnego powodu lub jeśli Produkt lub Usługa nie jest już oferowany(a) przez Dostawcę.
 

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Użytkownik rozumie, że niniejsza Strona i zawarte treści, w tym, lecz nie wyłącznie teksty, elementy graficzne, obrazy, logotypy, nazwy, znaki towarowe, tytuły, materiały dźwiękowe, fotografie, materiały wideo, rysunki, dane, oprogramowanie lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na Stronie (zwane dalej „Treściami Accor”) są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej, a ich właścicielem jest Accor lub stanowią one przedmiot licencji umożliwiającej ich użytkowanie.
Zgodnie z niniejszym Regulaminem, ACCOR przyznaje Użytkownikowi prawo, w czasie obowiązywania Regulaminu do nieodpłatnego, osobistego, bez prawa do wyłączności i przeniesienia, dostępu i użytkowania Strony i Treści Accor z dowolnego miejsca na świecie, wyłącznie w celu oglądania Strony lub czerpania informacji na własny użytek.
Niezależnie od powyższego, Użytkownikom zabrania się:

- kopiowania, reprodukowania, przekazywania, rozpowszechniania, dystrybuowania lub publikowania Strony Accor, w całości bądź w części, czasowo lub trwale, w jakikolwiek sposób, na dowolnym nośniku; znanym lub nieznanym obecnie;

- tworzenia materiałów na bazie Strony lub Treści Accor;

- modyfikowania, tłumaczenia, adaptacji lub przekształcania całości lub części Strony lub Treści Accor;

- dzielenia, dekompilacji lub odwracania Strony lub Treści Accor;

- dystrybuowania, przekazywania, rozpowszechniania, sprzedawania, wynajmowania, przyznawania lub wykorzystania całości bądź części Strony lub Treści Accor, w dowolny sposób bez wcześniejszej pisemnej zgody Accor.


W żadnym wypadku Strona i Treści Accor nie mogą być w całości ani w części modyfikowane, reprodukowane, przekazywane, dystrybuowane, wyświetlane, oferowane na sprzedaż lub włączane do innych materiałów, na dowolnym nośniku. W ogólnym ujęciu, ze Strony i Treści Accor można korzystać wyłącznie, przeglądając Stronę.
Wykorzystywanie całości lub części Strony i Treści Accor, w tym pobieranie, reprodukowanie lub przekazywanie w innych celach niż określonych w niniejszym Regulaminie jest surowo wzbronione.
Więcej na temat zdjęć użytych na Stronie znajduje się w zakładce „Prawa do zdjęć”.
 

9. DANE OSOBOWE
Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Accor znajdują się w Polityce prywatności, która jest dostępna tutaj.
 

10. JĘZYKI
Strona jest dostępna w języku polskim, angielskim i francuskim. Jeśli istnieją rozbieżności między wersją francuską i wersją przetłumaczoną na dowolny inny język, nadrzędna jest wersja francuska.
 

11. NIEWAŻNOŚĆ
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne zgodnie z przepisami prawa bądź w wyniku prawomocnej decyzji sądu, nie uchybia to ważności pozostałych zapisów.
 

12. MODYFIKACJE / ZMIANY REGULAMINU
Niniejszy Regulamin będzie obowiązywać tak długo, jak długo Strona jest aktywna w Internecie.
Accor zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania i aktualizowania niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Nowy Regulamin zacznie obowiązywać z chwilą opublikowania go na stronie i Użytkownik, którzy przegląda stronę musi go zaakceptować w całości. Zastosowanie ma Regulamin, który obowiązuje w dniu przeglądania Strony.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne sprawdzanie najnowszej wersji Regulaminu, który jest cały czas dostępny na Stronie.
 

13. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY
Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo francuskie.
W przypadku jakichkolwiek skarg lub sporów związanych ze stosowaniem, interpretacją lub wykonaniem niniejszych Warunków, przed wkroczeniem na drogę sądową strony zobowiązują się do podjęcia starań zmierzających do polubownego rozwiązania sporu lub podjęcia próby mediacji. Jeśli nie uda się polubownie rozstrzygnąć sporu, sądem właściwym będą wyłącznie sądy francuskie.